เลขเอกสาร
Ref. No.
ตำแหน่งที่สมัคร
Position Apply for
*
เงินเดือนต่ำสุด - สูงสุดที่ต้องการ
Min - Max Salary Request
*
-
*

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL DETAIL)

ชื่อ (ไทย)
Name (thai)
*
นามสกุล (ไทย)
Last name (thai)
*
ชื่อเล่น (ไทย)
Nickname (Thai)
*
ชื่อ (อังกฤษ)
First name
*
นามสกุล (อังกฤษ)
Last name
*
ชื่อเล่น (อังกฤษ)
Nickname (Eng)
*
วันเกิด
Birth date
*
จังหวัดเกิด
Province of birth
*
ประเทศเกิด
Country of birth
*
สัญชาติ
Nationality
*
สถานภาพ
Married Status
โสด
Single
สมรส
Married
หย่าร้าง
Divorce
 
น้ำหนัก
Weight
กก.
Kg.
ส่วนสูง
Height
ซม.
Cm.
จำนวนบุตร
No. of Children
จำนวนบุตรที่กำลังศึกษา
How many children are studying

ที่อยู่ปัจจุบัน (PRESENT ADDRESS) *

บ้านเลขที่
Address
ถนน/ซอย
Street
จังหวัด
Province
อำเภอ/เขต
District
ตำบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal code
โทรศัพท์ **
Telephone
โทรศัพท์เคลื่อนที่ **
Mobile
อีเมล์ **
E-mail Address
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
**กรุณากรอกข้อมูลอย่างน้อย 1 ช่อง

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (REGISTERED ADDRESS)

ใช้ที่อยู่เดียวกับปัจจุบัน (Copy all field from Present Address)
บ้านเลขที่
Address
ถนน/ซอย
Street
จังหวัด
Province
อำเภอ/เขต
District
ตำบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal code
โทรศัพท์
Telephone

บุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน (EMERGENCY CONTACT) *

ชื่อ
Name
นามสกุล
Last name
ความสัมพันธ์
Relationship
บ้านเลขที่
Address
ถนน/ซอย
Street
จังหวัด
Province
อำเภอ/เขต
District
ตำบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal code
โทรศัพท์
Telephone
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

กำลังศึกษา (STUDYING)

ระดับการศึกษา
Education level
ปีที่เริ่ม
Year of Admission
ปีที่จบ
Year of Graduated
สถาบันการศึกษา
Institution
คณะ
Faculty
สาขา
Major
เกรดเฉลี่ย
GPA
 

ประวัติการศึกษา (EDUCATION HISTORY)

ระดับการศึกษา
Education level
ปีที่เริ่ม
Year of Admission
ปีที่จบ
Year of Graduated
สถาบันการศึกษา
Institution
คณะ
Faculty
สาขา
Major
เกรดเฉลี่ย
GPA
 
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน, ระบุระดับการศึกษาอย่างน้อย 1 ระดับ, ตรวจสอบปีที่เริ่มต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับปีที่สิ้นสุด

ที่ทำงานปัจจุบัน (CURRENT WORKING)

(List with the most recent first)
บริษัท
Company
วันที่เริ่ม
Start date
ประเภทธุรกิจ
Business type
ตำแหน่ง
Position
เงินเดือน
Salary
เหตุผลที่ลาออก
Reason to leave
 

เงินเดือนเริ่มต้น
Start Salary at Recent
เงินเดือนสุดท้าย
Ending Salary
รายได้อื่นๆ
Other benefit

ประวัติการทำงาน (PAST EXPERIENCE)

(List with the most recent first)
บริษัท
Company
วันที่เริ่ม
Start date
ถึงวันที่
To date
ประเภทธุรกิจ
Business type
ตำแหน่ง
Position
เงินเดือน
Salary
เหตุผลที่ลาออก
Reason to leave
 
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตรวจสอบวันที่เริ่มต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่สิ้นสุด
 

ประวัติการฝึกอบรม (TRAINING HISTORY)

วันที่เริ่ม
Start date
ถึงวันที่
To date
หลักสูตร
Course
สถาบัน/บริษัท
Institution/Company
 
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตรวจสอบวันที่เริ่มต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่สิ้นสุด

ทักษะภาษา (LANGUAGE SKILL)

*ระบุระดับการใช้งาน (Specify:ability in using)
ภาษาต่างประเทศ
Foreign Language
ความเข้าใจ
Understanding
การพูด
Speaking
การอ่าน
Reading
การเขียน
Writing
 

คอมพิวเตอร์ (COMPUTER SKILL)

โปรแกรม/ระบบ
Program
ความชำนาญ
Skill Level
 

พิมพ์ดีด (TYPING)

พิมพ์ดีดไทย
Thai typing
คำ/นาที
WPM
อังกฤษ
English typing
คำ/นาที
WPM
 

ทักษะการขับขี่ (DRIVING)

 
ทักษะการขับขี่ (Driving) มีใบขับขี่ (Own Driving Licence) มีพาหนะ (Owner of Vehicle)
รถยนต์
Car
รถจักรยานยนต์
Motorcycle
รถยนต์
Car
รถจักรยานยนต์
Motorcycle
รถยนต์
Car
รถจักรยานยนต์
Motorcycle

แหล่งข้อมูล (INFORMATION RECIEVE)

*ได้รับข้อมูลจาก : ระบุชื่อ (Where did you hear of vacancy : Specify name)
หนังสือพิมพ์
Newspaper
สถานศึกษา
Education Institution
เวปไซต์
Web Site
บุคคล
Personal Recommendation
อื่นๆ
Others

ข้อมูลเพิ่มเติม (ADDITION DETAILS)

เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ID Card No.
*
จำนวนพี่น้อง (รวมผู้สมัคร)
Number of Siblings (Include yourself)
วันหมดอายุ
Expiry Date
*
ผู้สมัครเป็นคนที่
You are Number
เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
Tax ID./Social No.
กำลังศึกษา
How many siblings are studying
จำนวนผู้อยู่ในอุปการะ
Number of Dependents
การรับราชการทหาร
Military Status
เกณฑ์แล้ว
Complete
ยังไม่เกณฑ์
Never Complete
ได้รับการยกเว้น
Exempted
 
ธุรกิจของครอบครัว
Do you Have a family business?
มี
Have
ไม่มี
Dont have
 
ยังไม่เกณฑ์หรือได้รับการยกเว้น เพราะ
If never completed or exempted, state why
ถ้ามี ชื่อบริษัท
if Yes:Company name
ประเภทของธุรกิจ
Type of business
ใครเป็นคนดูแล
Who is looking after this business

สมาชิกครอบครัว (FAMILY MEMBER)

คู่สมรส (Spouse)

ชื่อ
Name
นามสกุล
Last Name
วันเกิด
Date of Birth
สัญชาติ
Nationality
อาชีพ
Occupation
สถานที่ทำงาน
Workplace
โทรศัพท์
Telephone
ที่อยู่
Address
ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัคร
Current Of Applicant
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านผู้สมัคร
Registered Of Applicant
ที่อยู่อื่นๆ
Other
บ้านเลขที่
Address
ถนน/ซอย
Street
จังหวัด
Province
อำเภอ/เขต
District
ตำบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal code

บิดา (Father)

ชื่อ
Name
นามสกุล
Last Name
วันเกิด
Date of Birth
สัญชาติ
Nationality
มีชีวิตอยู่
Alive
เสียชีวิตแล้ว
Deceased
อาชีพ
Occupation
สถานที่ทำงาน
Workplace
โทรศัพท์
Telephone
ที่อยู่
Address
ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัคร
Current Of Applicant
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านผู้สมัคร
Registered Of Applicant
ที่อยู่อื่นๆ
Other
บ้านเลขที่
Address
ถนน/ซอย
Street
จังหวัด
Province
อำเภอ/เขต
District
ตำบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal code

มารดา (Mother)

ชื่อ
Name
นามสกุล
Last Name
วันเกิด
Date of Birth
สัญชาติ
Nationality
มีชีวิตอยู่
Alive
เสียชีวิตแล้ว
Deceased
อาชีพ
Occupation
สถานที่ทำงาน
Workplace
โทรศัพท์
Telephone
ที่อยู่
Address
ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัคร
Current Of Applicant
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านผู้สมัคร
Registered Of Applicant
ที่อยู่อื่นๆ
Other
บ้านเลขที่
Address
ถนน/ซอย
Street
จังหวัด
Province
อำเภอ/เขต
District
ตำบล/แขวง
Sub-district
รหัสไปรษณีย์
Postal code

บุคคลอ้างอิง (PERSON REFERANCE)

*บุคคลซึ่งไม่ใช่ญาติ หรือเพื่อนที่ให้การรับรองกับบริษัทได้ (Please give the names of 2 or more prominent persons other than your relatives.)
ชื่อ
Name
นามสกุล
Last Name
ความสัมพันธ์
Relation
อาชีพ
Occupation
ที่อยู่/บริษัท
Address / Company
โทรศัพท์
Telephone
 
ท่านรู้จัก หรือคุ้นเคยกับบุคลากรในบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสริช จำกัด หรือบริษัทในเครือหรือไม่
มี
Have
ไม่มี
Dont have
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน, ระบุบุคคลอ้างอิงอย่างน้อย 1 คน

บุคคลในบริษัทที่รู้จัก (KNOWING PERSON)

*กรุณาให้ชื่อบุคคลที่รู้จักที่ทำงานกับบริษัทในเครือ (Please give the names of persons that you know and they working with us)
ชื่อ
Name
นามสกุล
Last Name
ตำแหน่ง
Position
แผนก
Department
บริษัท
Company
โทรศัพท์
Telephone
ความสัมพันธ์
Relation
 
ท่านเคยสมัครหรือเคยทำงานกับกลุ่มบริษัท หรือไม่
Have you ever applied to or work in our company before?
ใช่
Yes
ไม่ใช่
No
ถ้าใช่ เมื่อไร
if Yes: When
ตำแหน่งที่สมัคร
Position applied for
ท่านเคยเกี่ยวพันกับกับคดีฟ้องร้องใดๆ หรือไม่
Have you file a complaint / been prosecuted or have a case pending in a court of law?
เคย
Yes
ไม่เคย
No
ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด
If Yes Please described a detail
ท่านเคยต้องโทษคดีอาญาหรือเคยมีประวัติอาชญากรรมใดๆ ไม่ว่าจะรอลงอาญาหรือไม่ก็ตาม
เคย
Yes
ไม่เคย
No
ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด
If Yes Please described a detail
ท่านเคยโดนไล่ออกจากที่ทำงานใดๆ หรือถูกเลิกจ้างมาก่อนหรือไม่
เคย
Yes
ไม่เคย
No
ถ้าใช่ โปรดระบุรายละเอียด
If Yes Please described a detail
ในกรณีช่องว่างไม่พอกรอกข้อความ ให้กรอกในส่วนนี้ เช่น ลักษณะงาน หรือ หน้าที่ในความรับผิดชอบ (Additional Comments, If any)